O rejestrze -*Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

O rejestrze

Celem funkcjonowania systemu teleinformatycznego RJWPRM jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, obsługę procesu wpisania do rejestru jednostek z urzędu, proces weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Akt prawny regulujący działanie systemu RJWPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 r. poz. 993) dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000993.

Logowanie do systemu

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2.
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ otwiera się w nowej karcie

Nadawanie uprawnień w systemie

Możliwe role w systemie, o jakie może wnioskować użytkownik:

  • Jednostka Współpracująca - nie wymaga ubiegania się o nadanie uprawnień.
    Rola będzie przydzielana użytkownikowi automatycznie w momencie rozpoczęcia wypełniania wniosku o wpis w systemie. Umożliwia wyłącznie składanie wniosków o wpis do rejestru w systemie RJWPRM oraz modyfikację w zakresie danych własnych użytkownika. Będą to jednostki wpisywane do rejestru na wniosek, tj.: jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej, jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, wodnego lub górniczego, inne podmioty i społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  • Referent/analityk - Urząd Wojewódzki
  • Zatwierdzający/Wojewoda - Urząd Wojewódzki
  • Organ Nadzorujący - odpowiednie organy nadzorujące jednostki wprowadzane z mocy ustawy o PRM, tj. KG PSP, KW PSP, Dyrektor SAR,
  • Kontrola MZ - MZ (szczególnie DSO MZ)
  • Zarządzanie kryzysowe - sztaby kryzysowe i ich zarządzający (urzędy wojewódzkie)

Wniosek o nadanie uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się w zakładce Pomoc.

Pomoc - instrukcje obsługi oraz specyfikacja techniczna

Znajdują się w zakładce Pomoc.

Dane kontaktowe administratora biznesowego rejestru RJWPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-so@mz.gov.pl.

Dane kontaktowe administratora technicznego rejestru RJWPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00.

Telefon kontaktowy: 19 457

E-mail: rjwprm@csioz.gov.pl